SA241801 Mini Price Tag Cards (White w/ Gold Strips)